هیچ چیز ...
شنبه 1 تیر 1387

تصمیم گرفتم هیچ عاملی نتونه باعث ناراحتی و نگرانیم بشه (چه تصمیم سختی ؟!؟!؟!) هیچ چیز هیچ چیز ...

حتی اگه 400 تا پاکت نامه اداری به جای تمبر 90 تومنی 900 تومن تمبر بخورند ...

حتی اگر بیکار و بی پول بشم ...

حتی اگه به آرزوهام نرسم ...

حتی اگر یه روزی میتو رو از دست بدم ...

حتی اگه یه روزی عزیزترین کسانم رو از دست بدم ...

حتی اگه اوضاع بد بشه ...

حتی اگه ...

اما جداً چطور می شه به این مرحله رسید؟ کلاس خودشناسی که می رفتم استاد بهمون می گفت هدف از این کلاس اصلاً همینه ... می خواهیم به جایی برسیم که هیچ عاملی نتونه باعث ناراحتیمون بشه ... اگر بشه چه خوب می شه ...