اشمئزاز ...
سه‌شنبه 1 مرداد 1387

در این چهار جلسه مراجعه ام به دندانپزشکی وقتیکه دکتر اون لوله ساکشن رو در دهانم می گذاره تمام مدت بی اختیار این نقاشی جنی ساویل جلوی چشمم ظاهر می شه و خودمو در هیئت این خانم زجر دیده تو نقاشیش متصور می شم ...