بام سبز ... چمخاله ...
شنبه 16 شهریور 1387

بالاخره قسمت شد این چمخاله و بام سبز رو برم ببینم ... تورمون چند ماه پیش حد نصاب نرسیده بود و خوشبختانه دیروز به حد نصاب رسید ... با دوستان یکروزه رفتیم و برگشتیم ... خیلی خوب و لذتبخش بود ... جای دوستان همگی خالی ... من عاشق فضاهای وسیع و خلوتم ... خط افق دریا و دشت ... اینها موجود بودند ... به وفور ... و دل من روشن از این همه آرامش ... و امیدوار به آینده ... 

متاسفانه همین دو عکس رو دارم ... از اون افقهایی که گفتم عکسی ندارم ...