هیچوقت ...
جمعه 5 مهر 1387

هیچوقت تو زندگیم تا این حد نیشم باز نبوده ... هیچوقت تو زندگیم اینقدر خودمو خوشبخت احساس نکرده بودم ... هیچوقت ... (حالا خودمو چشم نزنم خوبه) ... اما خوب چه کنم ؟ حس عجیبیه ... آدم گاهی نمی تونه تو دلش نگه داره مجبوره بیاد اینجا بنویسه و جار بزنه ...

جار هم نزنم دیگه تو خونه همه فهمیدند تو دل و روح من چی می گذره ... کار بی کار به سلامتی ... همه چی تعطیل ... زندگی تعطیل ... درس تعطیل ... هنر تعطیل ... کار تعطیل ... تعطیل تعطیلم ! همش دارم لبخند می زنم ... می خندم ... به گمانم خل شده باشم ...