تنهایی ...
یکشنبه 9 فروردین 1388

عید که می شه اساسا هیچ کار مفیدی نمی شه انجام داد، بهترین راه گشت و گذاره که متاسفانه برای من امکانش نیست ...

 

چند مثل در خصوص تنهایی توجهم رو جلب کردند:

 

تنهایی بارگاه خداوند است. (لندر)  

...

وای بر کسی که هنگام مرگ تنها باشد (کتاب مقدس، عهد عتیق)  

...

کسی که تنها سفر می کند، از همه تندتر می رود. (کیپلینگ)  

...

تنهایی بهترین پرستار عقل است.  

...

کسانی که افکار اصیل دارند هرگز تنها نیستند.  

...

مرد تنها یا حیوانی درنده است و یا یک فرشته. (ایتالیایی)  

...

در تنهایی کمتر از هر موقع دیگر احساس تنهایی می کنم. (لاتین)  

...

وای بر کسی که نمی تواند تنهایی را تحمل کند.  

...

نیرومندترین فرد کسی است که تنهایی را تحمل می کند. (ایبسن)   

...