دلسوزی ...
جمعه 27 خرداد 1390

دلم برای بچه ام که قراره بیاد می سوزه ... این حس دلسوزی ذره ای کم نمی شه ... نمی دونم ... امیدوارم منو ببخشه ...