لو دادم
دوشنبه 9 اردیبهشت 1387

این چند روزه طی حوادثی که برای خودم و دیگران رخ داده صحت "قانون جذب" 100% نه بلکه 1000% بهم ثابت شده ... اینه که خواهشا این قانون رو جدی بگیرید ... افکار خوب داشته باشید ... به اون چه که می خواهید فکر کنید نه اونچه که نمی خواهید ... دیگه بقیه شو خودتون بهتر از من بلدید مسلما ...

 

رئیس امروز طبق روال دوشنبه ها اومده بود دفتر ... چه اشتباهی کردم بهش گفتم رأیها (آرای هیئت مدیره دوره آتیمون) رو شمردم ... فوری برگشت گفت نتایج رو بیارید ببینم ... منم مثل بچه پرروها وایستادم تو روش گفتم نمی شه چون محرمانه است ... دیدم همینطور خیره بهم موند ... ماتش برده بود که من چه کارمند پررویی هستم که برگشتم اینطوری باهاش صحبت کردم ... یک آن از نوع نگاه خیره اش وحشتزده شدم ... مثل احمقها رفتم نتایج رأیها رو اوردم صاف گذاشتم جلوش ... در صورتیکه کمیته انتخابات بهم اطمینان کرده بودند و همه کارها رو منجمله رای گیری و شمارشش رو بهم واگذار کرده بودند ... نباید اینقدر ساده تسلیم می شدم ... آرا محرمانه بود  ... حالا یک عذاب وجدان بدی گرفتم ... امیدوارم امشب خوابم ببره ...