حفظ تعادل ...
شنبه 4 تیر 1390

یک نکته جالب: برای حفظ تعادل در ماه باید نکات زیر را رعایت کرد:

10 درصد از درآمد خودمان را صرف داد و دهش کنیم. 10 درصد را پس انداز و 80 درصد را صرف مخارج زندگی کنیم. و باز از این 80 درصد، 10 درصد را حتما باید صرف رشد انسانی و فرهنگی و شخصی خودمان کنیم.


برگرفته از برساد